Partneri

 

       GU
Gru­pacija predu­zeća Gretsch­-Unitas se sastoji od preko 50 Druš­tava za pro­izvodnju i dis­tribuciju u 35 zemalja. Pod međuna­r­odno vodećim markama GU (građevinski okovi), BKS (brave, sis­temi zak­ljučavanja) i FERCO (građevinski okovi) Vam nude „prednost sa sis­temom“. Pro­izvodimo i dis­tri­bui­ramo otprilike 30.000 artikala iz područja tehnike pro­zora i vrata, automatskih sis­tema ulaznih vrata, kao i sis­tema za upra­vljanje objektima koji mogu bez pro­blema međus­obno da se kombinuju.

 

 

 

 

 

uniqua
 Uniqa Real Estate management je 100% ćerka firma Uniqa Insurance Group i odgovorna je za ulaganje u nekretnine u okviru Uniqa grupacije.URE management trenutno upravlja celokupnom imovinom Uniqa Insurance Austria AG, Raiffeisen Versicherung AG, Uniqa Real Estate AG i nekretninama iz fondova Uniqa grupe. Direktni fondovi Uniqa Grupe sastoje se od 400 objekata u Austriji, Nemačkoji centralnoj i istočnoj Evropi. Ukupna površina kojom upravlja URE Management iznosi 1.1 miliona kvadratnih metara i ogleda se u poslovnom prostoru, stanovima, maloprodajnom prostoru i hotelima. Među najpoznatijim razvojnim projektima su ESEM, Uniqa Tower I Design Tower.

Comments are closed.